Psykologi – ja psykoterapiapalvelut

Psykologipalvelut

– ”kun kiukuttaa, pelottaa, itkettää tai ahdistaa”

Tarjoan psykologin asiantuntija-apua, yksittäisiä neuvonta- ja kriisikäyntejä, tukikeskustelujaksoja, vanhempainohjausta sekä psykologin arvioita ja tutkimuksia.

Avun tarpeen voi herättää mm. lapsen tunne-elämän kehitykseen liittyvät pulmat, ahdistuneisuuteen ja mielialaan liittyvät vaikeudet, käyttäytymisen haasteet, kouluvalmiuskysymykset, oppimisvaikeudet, perheen kriisitilanteet ja vanhemmuuteen liittyvät kysymykset. Myös raskauteen ja lapsen syntymään liittyvät asiat voivat herättää tarvetta keskusteluapuun.

Aikuisena tarve keskustella ulkopuolisen ihmisen kanssa voi syntyä, kun elämässä tapahtuu yllättäviä ja vaikeita asioita tai kun hankala elämäntilanne pitkittyy ja elämä tuntuu olevan umpikujassa. Vastaanotollani on mahdollista keskustella niin yksityis- kuin työelämään liittyvistä huolenaiheista. Traumaattisten kokemusten hoidon osalta ks. kohdasta EMDR tarkemmin.

 

Huolen liittyessä lapseen, aloitan yleensä aikuisten kesken ja lapsen mukanaolosta sovitaan erikseen. Työskentelyn tavoitteena on löytää lisäymmärrystä tilanteeseen ja sen myötä uusia keinoja arkeen niin lapselle kuin vanhemmille. Työskentelyn kesto sovitaan aina yksilöllisesti. Toisinaan avuksi riittää vanhempien tapaamiset, toisinaan lapsen omat käynnit ovat omiaan tuomaan ymmärrystä ja apua.

Lapsen tai nuoren omat tukikeskustelut voivat olla tarpeen mm. lapsen tai nuoren mielialaan, koulunkäynnin kuormittavuuteen, kiusaamiskokemuksiin tai kaveri – ja perhesuhteisiin liittyvien huolien vuoksi. Vanhemmille tuki voi olla tarpeen esimerkiksi lapsen kehityksen haasteiden tai vanhemmuuden kuormittavuuden vuoksi.

Joissain tilanteissa voi olla tarpeen selvittää lapsen tilannetta psykologisin tutkimuksin oppimiseen tai tunne-elämän kehitykseen liittyvien huolien vuoksi. Psykologiseen tutkimukseen sisältyy perheen haastattelu, tehtävätyöskentely lapsen kanssa, yhteinen palautekeskustelu perheen kanssa sekä kirjallinen lausunto. Tutkimukset vievät yleensä 4-6 käyntikertaa. Mikäli tarpeen on yhteistyö lapsen päivähoidon / koulun kanssa, sovitaan tästä erikseen.

Psykologityössä työotteeni on asiakaslähtöinen ja integratiivinen, tavoitteenani on luottamuksellisen suhteen syntyminen ja että asiakkaana kokisit tulleesi kohdatuksi ja kuulluksi.

Psykoterapia

Psykoterapiatyössä viitekehykseni on psykodynaaminen, työkokemuksen ja koulutusten myötä siihen on integroitunut vahvasti kiintymyssuhde-, mentalisaatio- ja traumaterapianäkökulmaa.

Psykodynaamisessa perinteessä ajatellaan, että kun ihminen tulee tietoisemmaksi tavoistaan kokea asioita ja pystyy tarkastelemaan ristiriitaisia kokemuksiaan, hänen ahdistuksensa vähenee ja sen myötä hän kykenee tekemään tietoisempia valintoja siitä, miten haluaa elää. Psykoterapiassa tutkitaan mm. kokemuksiasi ja pyritään huomaamaan esim. sellaisia toiveita ja tunteita, joista et ole ollut tietoinen, yritetään ymmärtää miten lapsuudenkokemuksesi kytkeytyvät nykyisiin vaikeuksiisi sekä tutkitaan, miten suojaudut vaikeilta tunteilta ja ajatuksilta. Tarkastelukohteena on myös kokemasi sisäiset ristiriidat ja toimintatapasi vuorovaikutussuhteissa.

Käytännössä psykoterapia kestää useamman vuoden käyntitiheyden ollessa 1-3 kertaa viikossa. Tavoitteena on psykoterapiakäyntien toteutuminen samoina ajankohtina viikoittain. Psykodynaamisessa psykoterapiassa päätät yleensä itse, mistä haluat puhua kullakin käynnillä. Kyseessä on keskustelemiseen ja yhteiseen tutkimiseen painottuva terapiamuoto.

Miettiessäsi psykoterapiaan hakeutumista tärkeää tietoa löydät tästä linkistä.

Olen Kelan palveluntuottaja alle 26-vuotiaiden kuntoutuspsykoterapiassa, johon liittyvät tarkemmat ohjeet löydät tästä linkistä.

Olen myös Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja, ensisijaisesti lasten ja nuorten psykoterapioiden osalta.

https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus

Lasten psykoterapia

Lapsen kasvu on monimutkainen ja pitkä tapahtumaketju. Joskus se useiden tekijöiden vaikutuksesta vaikeutuu. Silloin vanhempien antaman hoidon ja kasvatuksen lisäksi voidaan tarvita lapsen yksilöpsykoterapiaa. Sen avulla lapsi saa selviteltyä ja korjattua kehitystä haittaavia mielen sisältöjä. Lapsen psykoterapian tavoitteena on oireiden helpottuminen – näin käy kun lapsi terapian edetessä alkaa paremmin ymmärtää ja ilmaista itseään sekä käsitellä itselleen vaikeita asioita. Psykoterapian tavoitteena ei aina ole se, että lapsesta tulisi aikuisen kannalta helpompi vaan että hänen olisi helpompi olla ja elää itsensä kanssa.

Terapiatyöskentely tapahtuu lapsen tahdissa, lasta kuullen ja rajautuen hänen tuomiinsa sisältöihin. Tärkeintä on, että lapsi saa ilmaistua itseään turvallisella tavalla. Nuoremmat lapset leikkivät mielellään ja kouluikäiset ottavat enenevässä määrin mukaan keskustelun, piirtämisen, muovailun, pelaamisen ja askartelun. Psykoterapia toteutuu säännöllisin käynnein (1-3 x viikossa) ja pitkäkestoisesti (1-4 vuotta). Lapsen terapiasta sovittaessa on tarpeen huolellisesti miettiä perheen elämäntilanne, jotta pitkäkestoiseen terapiaprosessiin voidaan sitoutua.

Lapsen terapia on yhteistyötä lapsen, vanhempien, lapsen terapeutin ja vanhemman työntekijän kesken, ja kaikilla on oma tärkeä osuutensa tavoitteen saavuttamisessa.

 

Lapsen yksilöpsykoterapia toteutuu vanhempien tukemana ja hyväksymänä. Lapsen terapian rinnalla tärkeänä ovat vanhempien omat käynnit, jotta vanhemmat voivat käsitellä niitä ajatuksia ja tunteita, joita lapsen terapia herättää. Lasten psykoterapioiden järjestelyistä ja rahoituksesta vastaa yleensä julkinen terveydenhoito, pääasiassa lastenpsykiatrian poliklinikat, tällöin vanhemmuustyöskentely toteutuu useimmiten poliklinikan työntekijän vastaanotolla.

Lapsen psykoterapia vaatii sekä lapselta että vanhemmilta voimia ja kärsivällisyyttä. Terapian seurauksena usein lisääntyvät sekä lapsen että vanhempien voimavarat. Tulokset näkyvät vähitellen, kasvun edetessä. Lapsen terapia on yhteistyötä lapsen, vanhempien, lapsen terapeutin ja vanhemman työntekijän kesken, ja kaikilla on oma tärkeä osuutensa tavoitteen saavuttamisessa.

Ota yhteyttä ja kysy lisää psykologi -ja psykoterapia palveluista!